Regulamin

Regulamin
Wypożyczalni Rowerów Turystycznych
1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób
korzystających z Wypożyczalni Rowerów Turystycznych w Agroturystyce Jurajskie Manowce.
2. Wypożyczalnia rowerów turystycznych czynna jest cały rok przez siedem dni
w tygodniu, w godzinach od 08:00 do 21:00. 
3. Wypożyczenie roweru i złożenie podpisu w Rejestrze Wypożyczalni Rowerów Turystycznych
potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
4. Wypożyczane rowery są własnością Agroturystyki Jurajskie Manowce.
5. Wypożyczane rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem na kluczyk, oświetlenie
pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki i są specjalnie oznakowane.
6. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do
wypożyczalni.
7. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania, który nie
może być dłuższy, niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni. Zwrot roweru po terminie opłaconym
powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni.
8. Wypożyczający rower zobowiązuje się:
 przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do rejestru wypożyczalni,

 złożyć czytelny podpis w rejestrze wypożyczeni rowerów,

 być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć rower tylko wyłącznie
za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną
odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą,

 dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg obowiązującego cennika, przyjmujemy płatności gotówką,

 korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,

 zwrócić rower do miejsca wypożyczenia tj. Agroturystyki Jurajskie Manowce wraz
z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym
z zadeklarowanym czasem zwrotu,

 korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego
Wypożyczającego,

 przestrzegać zakazu użyczania roweru osobom trzecim,

 nie używać rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.

 niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczali
i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem
jakiejkolwiek usterki roweru,

 zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym rowerze,

 pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy
wypożyczającego,

 pokryć koszty zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru
wypożyczonego.
9. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek
kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów
odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
10. Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno
u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez
Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących
w wypożyczonym rowerze.
11. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność
prawną i materialną.
12. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić Protokół zniszczenia roweru.
Protokół zniszczenia roweru jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby,
na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
13. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru gdy:
a) osoba chcąca wypożyczyć rower jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje
się pod wpływem substancji odurzających,
b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz
mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny roweru.
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019